کار با طناب در ارتفاع

شعبه تهران:
95111268(021)
شعبه مشهد:

32680113(051)
تلفن همراه:

09194109724
با مدیریت: فروردین

شنبه تا چهارشنبه: 10 صبح تا 8 شب

شــــــنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
یکــــشنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
دوشــــنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
سه شـــنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
چهارشـــنبه ……………. 10 صبح – 8 شب
پنجــشــنبه ……………. بسته
جـــــــمعه ……………. بسته