پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در مشهد - نمونه کار 14

پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در مشهد - نمونه کار 14

 

نمونه کار 14
پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در مشهد

سیمان کاری بدون داربست در مشهد

کار در ارتفاع مشهد

کار در ارتفاع کیش

مجتمع سیم و کابل خراسان – مشهد

پیچ و رولپلاک سنگ نما - دسترسی با طناب - نمونه کار 21

 

نمونه کار 21
پیچ و رولپلاک سنگ نما – دسترسی با طناب
مجتمع مسکونی – جزیره کیش

پیچ و رولپلاک سنگ نما - کار با طناب - نمونه کار 20

 

نمونه کار 20
پیچ و رولپلاک سنگ نما – کار با طناب
مجتمع سیم و کابل خراسان – مشهد

پیچ و رولپلاک سنگ نما با تکنیک طناب و راپل - نمونه کار 19

پیچ و رولپلاک سنگ نما با تکنیک طناب و راپل - نمونه کار 19

 

نمونه کار 19
پیچ و رولپلاک سنگ نما با تکنیک طناب و راپل
مجتمع مسکونی – ایران زمین – غرب تهران

پیچ و رولپلاک و تثبیت سنگ نمای بیرونی ساختمان - نمونه کار 18

پیچ و رولپلاک و تثبیت سنگ نمای بیرونی ساختمان - نمونه کار 18

 

نمونه کار 18
پیچ و رولپلاک و تثبیت سنگ نمای بیرونی ساختمان
مجتمع سیم و کابل خراسان – مشهد

کار در ارتفاع و پیچ و رولپلاک نمای ساختمان - نمونه کار 17

کار در ارتفاع و پیچ و رولپلاک نمای ساختمان - نمونه کار 17

 

نمونه کار 17
کار در ارتفاع و پیچ و رولپلاک نمای ساختمان
مجتمع مسکونی – جزیره کیش

پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در تهران - نمونه کار 16

پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در تهران - نمونه کار 16

 

نمونه کار 16
پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست در تهران
مجتمع مسکونی – ایران زمین – غرب تهران

پیچ و رولپلاک نمای سنگی ساختمان مسکونی - نمونه کار 15

پیچ و رولپلاک نمای سنگی ساختمان مسکونی - نمونه کار 15

نمونه کار 15
پیچ و رولپلاک نمای سنگی ساختمان مسکونی
مجتمع مسکونی – جزیره کیش

پیچ و رولپلاک نمای سنگ ساختمان - نمونه کار 13

پیچ و رولپلاک نمای سنگ ساختمان - نمونه کار 13

 

نمونه کار 13
پیچ و رولپلاک نمای سنگ ساختمان
مجتمع مسکونی – ایران زمین – غرب تهران

دسترسی با طناب و پیچ و رولپلاک سنگ نما - نمونه کار 12

دسترسی با طناب و پیچ و رولپلاک سنگ نما - نمونه کار 12

 

نمونه کار 12
دسترسی با طناب و پیچ و رولپلاک سنگ نما
مجتمع مسکونی – جزیره کیش