هزینه کار در ارتفاع به مساحت کار، مدت زمان اجرا، قدمت بنا، نقص های موجود در سطح کار، ارتفاع کار، دشواری دسترسی، ابزار آلات مورد استفاده و مصالح مورد نیاز دارد. پس از تماس شما کارشناس گروه ایمن ارتفاع مهام به محل مورد نظر اعزام شده و پس از بازدید، هزینه انجام کار برآورد می گردد.